schweiz weihnachten weihnachtsgeschichte erzaehlen geschichte dezember schwiizSo erzÀhlt man es sich in Aargau:

I dere Zit het de Keiser Auguschtus befohle das aui Bewohner im römische Riich met erem Name ofenere Lischte söue ufgleschtet wĂ€rde. E sone ZĂ€hlig hets bes dört ane no nie gĂ€h. Si esch dore gfĂŒehrt worde wo de Quirinis Guvanör in SĂŒrie gsi esch. Jede het mĂŒesse e die Stadt go woner gebore worde esch, zom sech e die Lischte itrĂ€ge loh. Weu de Josef en Nochkome vom König David gsi esch wo en Bethlehem gebore worde esch, het er mĂŒesse vo Nazareth in GalilĂ€a bes nach Bethlehem in JudĂ€a reise. De Josef het sech dörte mĂŒesse Ischribe loh, zĂ€me met sinere jonge Frau de Maria, wo es Chend erwartet het. Wosi a cho send en Bethlehem het d Maria eres erschte Chend of d WĂ€ut brocht, es esch en Sohn gsi. Si het en en Wendle gwecklet ond het ne em Stau ene Fuetterchreppe gleit, weu sie m Hotel ekej platz meh gfonde hĂ€nd. E dere Nacht hĂ€nd es paar Herte eri Schoof HĂ€rde ghĂŒetet. Plötzlech esch en Ängu Gottes erschene ond s Liecht vo Gott het si omstrahlet. D Herte send mega verschrocke. Aber de Ängu hĂ€nd gmeint: „ HĂ€nd ekej Angscht! I brenge euch di gröscht Freud för aui Mönsche: Höt esch e dere Stadt wo scho de König David gebore worde esch de lang ersehnti Retter gebohre. Es esch Jesus Chreschtus de Herr. Ond a dem wĂ€rdet er en erkenne: S Chend lit en Wendle gwecklet enere Fuetterchreppe.“ Of einisch send si vo veune Ängu omgĂ€ gsi, wo Gott glopt ond brese hĂ€nd: „Gott em Hemu ghört aui Ehr; weu er het de Frede of d Ärde brocht, för aui wo bereit send sin Frede a z nĂ€h.“ Nachdem d Ängu wĂ€g gange send hĂ€nd d Herte beschlosse: „ Chömed mer gönd nach Bethlehem. Mer wĂ€nd gseh, was dörtpassiert esch, ond vo was de Ängu Gottes gred het.“ Si hĂ€nd sech sofort of de WĂ€g gmacht ond hĂ€nd de Josef ond d Maria ond s Chend wo ede Fuetterchreppe glĂ€ge esch gfonde. Wosi s Chend gseh hĂ€nd, hĂ€nd sie ne verzeut was de Ängu ene verzeut het. Ond aui wo ere Brecht ghört hĂ€nd send dröber sehr erstund gsi. D Maria aber het sech jedes Wort gmerkt ond sech emmer weder Gedanke dröber gmacht. Den send d Herte zo erer SchoofhĂ€rde zrög gange. Si hĂ€nd Gott globt on dem danket för aues wo si e dere Nacht erlĂ€bt gha hĂ€nd. Aues esch genau so gsi we de Ängu s ene gseit gha het. Be de Beschnidig acht Tag spöter het mer em Chend de Name Jesus gĂ€, weu de Ängu de Maria no vor de Geburt gnĂ€nnt het. Wo d Zit vo de Reinigong verbi gsi esch, wesi de Mose im Gsetz noch de Geburt vomene Chend vorgschrebe het, hĂ€nd de Josef ond d Maria s Chend noch Jerusalem brocht om s Gott z weihe. Im Gsetz heists usdröcklech: „Jede erschti Sohn vo de Familie ond jedes erschtgeboreni Tier söu em Herrn ghöre.“ Ond si hĂ€nd au eres Opfer brocht. S Gsetz verlangte: zweu Torteltube oder zweu anderi Tube. In Jerusalem het en Ma glĂ€bt wo Simeon gheisse het. Er het so glĂ€bt we Gott es het weue ha, er het sech genau a sini Gebot ghaute ond het voller Sehnsocht of de Retter vo Israel gwartet. De Simeon esch erföut gsi vom Heilige Geischt vo Gott. Dor en het er gwösst, das er ned wird stĂ€rbe, bevor er Chreschtus de Retter ned gseh het. Vom Heillige Geischt dezue drĂ€ngt, esch er a dem Tag en TĂ€mpu gange. Wo d Maria ond de Josef s Chend ine brocht hĂ€nd, oms Gott z weihe, hets de Simeone sini Arme gno ond het Gott globt: „ Herr, eze chan i en Frede stĂ€rbe. Weu i de Befreier gseh han, wod du de ganze WĂ€ut gĂ€ hesch. Er eschs Liecht för aui Völker, ond er wird de Ruhm för dis Vouk Israeu si.“ D Maria ond de Josef hĂ€nd sech öber sini Wort gwonderet. De Simeon hed si gsĂ€gnet ond zo de Maria gseit:“ A dem Chend wird sech s LĂ€be vo vellne Mönsche en Israeu entscheide; weu es wird Ă€ntwĂ€der ere Rechter oder ere Retter si. Veu wĂ€rde sech em lideschaftlech wedersetze ond dor das zeige, dass si gĂ€ge Got send. DĂ€ SchmĂ€rz wird der wenes SchwĂ€rt dor s hĂ€rz drenge.“ A dĂ€m Tag het sech au d Profetin Hanna im TĂ€mpu ufghaute, en Tochter vom Phanuel us em Stamm Asser. Si esch nor sebe Johr verhĂŒrotet gsi, sed langer zit Wittwe ond eze en auti Frau vo vieredachzg Johr. D Hanna het de TĂ€mpu nor no sehr sĂ€ute verloh. Om Gott z diene, bĂ€tet ond faschtet si Tag ond Nacht. WĂ€hrendem de Simeon no met de Maria ond em Josef gredet het, esch si dezue cho ond het Gott au globt. Aui wo of d befreiig vo jerusalem gwartet hĂ€nd hĂ€nd si vom Chend verzeut. Nach dem de Josef ond d Maria aui Vorschrefte vom Gsetz erföut gha hĂ€nd, send si nach Nazareth in GalilĂ€a zrög gange. S Chend esch gwachse, erföut met göttlecher Wisheit. Aui hĂ€nd chönne gseh, dass Gottes SĂ€ge of em grueht het. Johr för Johr send de Josef ond d Maria as Passahfescht nach Jerusalem gange.Wo Jesus zweuf Johr aut gsi esch, hĂ€nd si ne s erschte mou met gno. Nach de Feschttag hĂ€nd sech d Eutere weder of de heiwĂ€g gmacht. Doch ohni as sis gmerkt hĂ€nd, esch Jesus en Jerusalem blebe. Am erschte Tag vo erere Röckreis hĂ€nd si en ned vermesst. Si hĂ€nd dĂ€nkt: Er wer met Verwandte oder Frönde gange si. Wo si ne aber dört ned gfonde hĂ€nd, send si bsorgt om kehrt ond hĂ€nd en öberau en Jerusalem gsuecht. Ändlech, nach drĂŒ Tag, hĂ€nd si Jesus em TĂ€mpu entdeckt. Er esch be de Schreftglehrte gsĂ€sse, het ene ufmerksam zue glost ond het ene Froge gsteut. Aui hĂ€nd sech öber sis wösse ond sini Antworte gwonderet. D Eutere send fassigslos gsi, wosi ne dört gfonde hĂ€nd. „Chend“, het en d Maria gfrogt, „wie hesch du eus nor so öbis chöne a tue? Mer hĂ€nd dech öber all verzwiefleg gsuecht!“ „Werom hĂ€nd er mech gsuecht?“ Het Jesus erwederet. „Er hĂ€ttet doch söue wösse, dass i dört si muess, wos om Gottes Sache got.“ Aber si hĂ€nd ned verstande, was er demet gmeint het. Den sends gmeinsam nach Nazareth zrög gange, ond Jesus esch sine Autere ghorsam gsi. Sini Mueter het aber nĂŒt vo dem vergĂ€sse, wo si erlĂ€bt gha hĂ€nd. So esch Jesus ane gwachse. Sis Wösse ond sis VerstĂ€ndnis hĂ€nd zue gno. D Mönsche hĂ€nd en gliebt ond erchendt: Gott het öbis Bsondrigs met em vor.

Auf jesus.ch
Die Weihnachtsgeschichte in 20 Schweizer Dialekten

Schweizerdeutsch & Schweiz Kommentare

 • 28. November 2016 um 16:22
  Permalink

  Ich bin im ZĂŒrcher Oberland aufgewachsen und finde den Text recht authenisch aber nicht vollstĂ€ndig stimmig ĂŒbersetzt. Aber das liegt wohl daran, dass im Kanton ZĂŒrich eben auch nicht flĂ€chendeckend derselbe Dialekt gesprochen wird. GrundsĂ€tzlich finde ich den Text zu Umlaut-lastig. In 80 Prozent gehört da „Ă€“ durch ein „e“ ersetzt, und ein schwaches „d“ durch das starker betonte „t“ damit es fĂŒr echte ZĂŒrcher Ohren stimmt. Aber sonst o.K…

  Antworten
  • 2. Dezember 2016 um 19:13
   Permalink

   Danke vielmals fĂŒr Ihr Feedback

   Toll das Ihnen der Text trotzdem gut gefÀllt.

   Antworten
 • 25. Dezember 2016 um 13:42
  Permalink

  Super der Dialekt. Aber welches Dorf ist es? Schlaate hĂ€tte ich gemeint. Habe mich erkundigt bei einem waschechten Schlaatemer und der sagte, dass man z’Schlaate nicht „ai gange“ sagt.
  Ja nun welcher Dorfdialekt ist es nun?

  Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.